Сценка смешного поздравления на юбилей мужчине

 • � ���� сценка смешного поздравления на юбилей мужчине �������� � ���������� ������ ������������ � ���� �������� �������

  ������� ������� � ���, ��� �������� �������� ����� �� ������ ������� ��� ��������, � ��� ���������� ���� ���������� ������� � ������������� ���� ����� ������ ���, ������ ���������� ��������� � ����� ��������� ������� ������������������ ����������� ������. � ����� ������� ��������� � ������.

  ������ (������� �� ������� �������, ������� � ������ ������������� ����������) : ���� ��� ���� ���������, ��������? � ���� ���������
  ������������� ����, � ���������� � ��� ��������, � ����� � ����������!�
  � ���� ������ ��������� ������ ���������.

  ����� ������ �������: ������ �������� ������ ��� ��������, ����� ����, �������!� ��������� �������� � ����������, ������� ��� ����� � ��������, ��� �� ���������. ������ �������, ��� ��� �����-����� ������� ������� � ����� ����� ��������� �������.

  ��������� � ����� ��������� ������������ ��������� � �������. ������ ����������: ��-�, ����� �������� ����������� ��������, ����� ��������� ������������� �������, �� � ����� ������ � ����� ��� ��������!� ��������� ��� �� ������ ��������� � ��� � ������� � ���, ��� � ���� ���������� ����������� �, ��� ���� �� ���������, ���� ����������� ���� �� ����. ������: ������� � ��� ������ ������������ � ������������!
  ������� �����, �� � ���� ��� ��������, ��� � ���� �����!
  ��� ������� � ������ ���� �������� N-��� �������
  (�� ���������� ��� ����������) � ���� ������ ���� �������� � ������ �������, � ������� ����� ������ ������ �� ��������. ������ ���������� ���, ���������, � ���� ���� ����������� ���������!� ������ ������� ������� ��������� �� ����������� (����� ���� �� ������� ��� ��������). ��������� �������� ������� ������� ����������, ��� ���� ����� ��� ����������, � ���������� ���� ������� ����� ������� � �������� ��������� ���������.

  ������ ������ � �������� �������������

  ��������,
  �����������,
  �����
  ������,
  ������. ������� �������, ��� ������� ����������� ������� ���������� ��� ��������� ���������: ����� ������������ ����� � ��� � ��������� ����� �������� ������. ������� ���������� ������ � ����������
  ������������. � ����� ����� �� ������ ���������.

  ����������� ���������: ������������� ����������� ������� ������ ����������� � ���������� ������������-���� � ���������
  �������!�
  �������������, ����������� ������ �� ���� �������. �����������: ���������
  ������ �������� ����� ������� � �������� ��-������, ������� � ���� �������������� ��� �������������, ������ ���������� �������������.

  ������ ������� ������?� ����������� � ���� ������ ������ ���������� ���� �����-�� ���� ����, ������ �������, �������� ����, � ������ �� � ���������. ������� ��������� �� ���� ������������ ���, ������ �������� � ������ ������ ���������� �����, �� ��� ���� ���������� ������ �� ���������� � ����� �� ������. ����� ������� �������� ������� ������ ������ �������� �� ���� �������� ����� ����� ����� ��� ��������! ���� �� ������ ����������� ����
  �� �� �������, �� �� ��������� - ����� ����� �������� ������� ��������. �� ����� ������ http://banquettes.ru/prazdniki/den-rozhdeniya/podarki-dr/kakie-mozhno-sdelat-interesnyie.html - �� ������� ������� ���������� �������� �� ���� ��������.

  ����������� � �������: ���������, � ��� ��������� ��������� ����������� ���������. ������, ���� � ��� ���� �������, ������ ����, ����������� �����?� ����������� ���������, �� ���������� ����� �� �������. ����������� �������� ��������� ��� ���� �� �������: ���� ��������� ��������� �����, ����������, ��������,
  �������
  ������ ������� �� � �����, �������� �� ����������� ����������. � �����, �������� ��������� ��������� ���� ����������� ���� � ���������� ���������?�
  � ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����������, � ����� ��� ������� ����� ����������� ����� � ��� �� � ��� ��������
  �����
  ������ ��� ������� ������ � ��������� �������� ��������.

  �����������: ���, �������� ���������, � ���, ����������, ������� ����������� � �����, ���� ��� ������� ��������� ���� �� ����� ���������� ������� ����������-������������. �����, ������� ��� ���������� ����������?

  �������� ��� ��� ����?� ����� ��������� ���������� ���������� �����, � ��� ��� �� ��� ������������� ������ ���������� ������, ������� ���������� (������ ������� �� �������) � �������� (������). �����������: ���� �������� ���������, ����������, �������� �������� ������������� � �����, ��� ������������ ��� �� ���!
  ���, �������������� �� ����� � ������, �� �� ���� ������� ����������, ���� �������� ��� �������, � ��������
  �������� ��������� ������������ ��� ���� ����!�
  ����������� ������� ��� ��������, � ������� ���� �������� ����, � ����������� �� ������ ������ � �������� ������ (����� ���������, ����� ������ ������� ����������� ��������� � ����� ��� ������ ��������), ������� ���� ������� ������������ ��� ������� ����������.

  ����������� (����� ������ �
  ������� �
  ��������, � ����� �� �������������� � ������� ������ ��� ����������) ����������� ���������� � ������ ��� ������������ �������� � �����, ������ ����� � ���������� �����. ������ �
  ����������� ���������.

  ��� � ��� ������ ������� � �������� � ����� ���� �� �������: �� ������ �� ��� ������� ���������� ������������� � ������� ����� � ������������
  �����������
  �. ��� ��
  �����������, �����, � ����� ������� �����.

  ������ ���
  �������
  ����

  ���� �� ������ �������� ������
  �������
  ���� (��������� ������ �� ������� ��� ���������, �������) � ������ ���� � ������ ��� �������, ������� ����� ������ ���� ���� ���. �������
  ����: �� ������ ���������� ���� � ���� �������� � �������� �������.

  ��� ������ ���� �� �������, � �������, ��� �������� ���� ��������. � ���� ������� ����� �������� ������ � ������� ��� �� �������: ������ ��������� ������, ��� ���� ������� ��������!� � ������ ������� ����� �������� ���������: ������ ���� ����� ����� ��������!� � ������� � �������: ������ ���� ����� ����� �������, ��� ��� �������!�

  ������ ��� �������

  ��� ������ ��������� ��������� ����������: �������,
  ����,
  ����,
  �������,
  ����. �������
  �������, ���� ����� ������. - � ����� ����� �� �������� � ������� ����� ����������/����������. - ����� ��� �����, � �� ������ �������, ��� �������� ����� ���. - �� ����� � ����,
  ����, �����. ����� ����� � ����. - �� ��, ����� ��������, ����� �������� � ��������, ����� �� ��� � � ��� ��� ��� � �������! - ����
  ����, �� ����� � ���� �����, �� �� �� ��������, � �� ���� ����������.

  � ���� ������ ��������� ������� ��������� ��������� ���� ��� ������������ �����. - �������� �� ��������? � ��� ��� �� ����� � ����?

  �����, ���� ��� ���? - �� ����� ���� � �����, �� �����, ��� �� �����
  ����� �
  �����!
  � � ���� �� ����� �����!
  �����������
  ������� � ������� � ������. - �������,
  �������, ��� ��� �� �������� ����� � ����? ������� ��� ��� ���? � ��-��, ��� ���������� � �������� �����! - �� ����� � ����, ��� �� ����� ���������, ���� ����� � ���� ����������!
  �������� � �������� ��������� ��������� � �������: - � ���� ��
  �����,
  �����,
  ���� �
  �������, � ���� �������� � � ���, ������� ���������, ���� ������� ����!

  ������ ���������� ����� (������������ � ���� �������� ��� �������)

  ������� � ������������� �������� � � ������� (����� ���������) ����� ������ ����
  ��������, � ����� ����� �� ���� ������ ������� �������. ������� �������� �
  ������� � �������: - �������-��������, � ���� ��������!
  �� ������ �������� � �������� � ����� � ���� �������. � ���� ���������� �� ����, ����� ����� � ���� ������� � ����, ��� � ��������. ���� ���� ����!

  - ����� ��� � ���, ������ � �������� (��� �������� �������), � � ���� ������ ������� �� ����� �������!

  ��������� ������ �� ������� ��������

  ���������� ������ �� ������ ����� � ����� ������� ��������: ��������� ������, ������� ���� (������ � �������� �������), ������ �� �������. �������� � ��� ����� ����� ���������� �����. � ����������� �������� ����� ������� � �������: - � ������ �� � ���� �����?

  �������, �� ����, �� � ���� ��� �������� �������. � ������� �� ������� ������� � ��������: - ��, ������, ����� ���� �� ��������� �����. � ���� ����� �������� �� ���� ��� ����� � �� ����� �����������.

  � ���� ��������, ������!

  ������������ ��� ������� �� �����

  ��� ���� ������ ����� ���, ��� ������ ������� �����. �� ������ ���� ���� � ������� ������ (��������� ���������). - ��
  ������� � ��� ����� ������ ����, ��� ���� �������� � �������� �����, ������ ����� � ���� ������ ����� ����� ����������, ����� ������ ����� ������� �����, ����� � ����� ������ ����� �������. ������� � ������ ����� �������� ��������! - � ���� ������ ��������, ��������� �������� �� ������� ��������� �� ������ ������� � �������� � ������� ��� ������ ��������!
  � ���� ��������, ������!

  ��������

  ��� ���� ������ ����� ��� �������� � �������, ��� ����� ����������� ����������, � ��������. ��������� �������� ����������� ������� ������, ������ ���������� ����� � ��� ���������� (����������) �����.

  ������ ���������� � ����, ��� � ������ �������� ������� � ����������� ���������� ������������� �����. ��� �������� ���������� �������� � �������� � ��������� ����� ���� ���� � �������� �������, ���, ����� ��� ������, ���������, ������ ������ �� ����. ������� ������ ���������� � ��������, ���, ��� �� ����� �������, ��� �� ���� ����������, ��� ��� �����, ����� ���� ������������ ��� �������� ������ ����� �������� � ����� �������� ��������!
  �������� ����� ���������, �������, ��� �����, �����, ������������ ������. ����� ��� �� ������� �� ��������� ����� � �������, ��� �����, �� ������� ������ �����.

  �� ���������� ����� � ������, ������� �������������� ����� � ��������, ��������, �������� � ���������� ���������, �������, ���������� ������ (����� �������� ������� �� ������� ������), ������� ����� �������� � ��������� �� ����������. � ��� ����� ������� ����������� ��� � ���� �������� � ����� �������. ����� �������� � �� ������ ���� �������� �������� � ����� ���� ������� �������, ������� ����� ���������, ���������� ��������� � ��������� � ������ ����� �������. ������� ����������������� ������� ������ ����� �������� ����������� ������-���� �����������, ������ ��� ����� ����� � ����������. ���� ���� ����� ��������� ������ ������� ����, ��� ������ �������������� �������, � � ������ ������� ����� ��, ��� �� ������ ������� ���� ������� (�������, � ��� ������� ���� ����� ������� ��������, ��� ���� �� ����� ��������). ����������, ������� ����������� ������ � ������ ���� ���������!
  ��������� ��������� ������, ����������� ��� ������� � ���� ������, ���������� ��� ��� ��������� �� �������� �����. ��������!
  � ��������� ����� ��� ���� ���������� ��������������� ������ � ���� �������� �� 4-� ������� � 4-� ������:

  Leave a Reply

  �������� ������������ � ��������� �� ������ �������.

  ���������� � ������� ������� ����� � ������ ������������: �����, ���� ������ ������ ����� � ��������� �������, ������, ���� �� ��������� � ������ ��������� ����� �������� - ����� ����� �� �������. �������, ��� �������, ����� �������� ���� ���������� �������, ���� ���������� - ������� ������������� ��������� ��� �������� ������ ����� ������������, � ������� ����� ���������� �� � ������.

  ��������, ����� ��� ��� ������� ��-���������� ������ ������� (������� � �������� ��� ���������� ����������), ����� �������� �������� - �������� ���������, ������� ������������ � ��������� ��� ����� ������� - ���, ���������, ���������� ������ ��������� � ������� ��������� ������������ ������� �� ������. � ������� ����������� ������� ���������� ��� �������� ����� ����������� �������� ������� ������ ���������� � ������������ �������: ������� �����, ���� � �.�.
  ����� ������������ - �������� ������ ��������� ������� ������� � ������ ������������ � ������, ����� ��������, �� ��������� ���������..
  ����� ������� ������ ���� ��������� (������� �������) � ���, ��� �������� �������� ������������ � ��������� �� ������ �������.

  1. ���������� ������� ������� ��������� ������

  ��� ����� ��������� ������� ���������� ������������ ������. �� ����� �������� (�������� �� �������� ������� �������� ������� ��������� ���������� ��������� �����, ����� ��� �������� ����� �� ��� � � ����� ���� ���������� ��� �������� ������ ��������� ����) ; �������� �� ��� �������� �� ��������� �����������: ��������� ������ ��������� ����. ���������� ����� - 2 ��������, ��������� - 23, ����������� ���� - 0,
  03 ��������. ����� 3 �����. ������������ � ������� ���� ����� ���������.

  ����� ���������� ���� ������� ���������� �� �����. ������� �������� ��� ��������� �������: �- ���� ������ � ����� �������� ����������� ���� ������� - ����� ����� �������� �����. - ���� ������ � ����� �������� ����������� ���� ������� � ���������� ����������� ��������� - ����� ������������� ������. - ���� ������ � ����� �������� ����������� ���� �������, ���������� ����������� ��������� � ������ � ���� �� ����� - ����� ������� ����. - ���� ������ � ����� �������� ����������� ���� �������, ���������� ����������� ���������, ������ � ���� �� ����� � ������ �������� �� - ����� ������ �������. - � ���� ������ �� ����� ����� �������� ������������ - ����� ������ ������ ������!� � ������ ����� ����� �������� ������������ �����, ������ ������� �� ���������� � ����������.

  2. �������� ������� ������� �����-������� � �����������

  �����
  �. �����������)
  �������� ������� ����� �������� � ������� �������� �������, �������� � ��� ���������� ���������� ��� ������� � ������� ����������� ��������: �������� �������� �������. ���� ������������ ������� � �������� ��������������� � ����� � ����� ����� �����, �������
  ��� �����������, ����������
  ���� ���������������� � � ����������� ������� �������� ����� ���������� �������. - �� ���� ������� �� ������ �����
  ����, ����
  �� ������ ����� � �������� ������� ������ ������������! - ���� ������� ������� �� ������ ����, �� � ����: ��� ������������� ��� ����������� ��� � ������ ����� ��� �������� �� ���������, �������, ������ � ������ �������. - ������� ��������� �� ������������ ������� ���������, ��� ������������ ���������� ������� ������� ���: ����� � ��� �����, ����� �� �����.

  ��������������� � ������ ������ ���� � ����� �������� �� ����������� ���������� ������� ��������� �������� ����������� ����. ������ ������� ������� ������������ ���������� ������������, ��� ��������� � ������ ����� �����. - ���������� ��������� � �������� �������� �����, � ������� ��������� ��� ������, ������������ ����� ���������� ���� ���������� ������� � �������� ����.

  ��� ��������� ������������ ����������� �� ������� � ���������� �������, �� �������� � �� ��������� ��. - ���� ������� �����
  ����� ������ ���������� � ���������� �������� � ������ ���������� �������������: ���� �� ����� �� ������, ������� ���� ��� ����������� �����. - � ���������� ����������� ������������ ��������, ��� � ������ ��������� ����� ������� � ��������� �������� �������� ������� �������. ���� ������� - ��� ���� ������� ������ � �������! - ������ ���������!
  ����� ������� �������� ����������! - ������ � �������������!�

  3. ������������ � ��������� ��� �������-������������.

  : ����� ������ ������� �������� ������� � �������������, ����������� � ��������� �������. ���� ��������� �������� - ��� ����� �� �������!
  ���� � �����, ��� ������������, �� ������������� ������� ��� �� ������. �������...!

  ����� ���� �������� ������� ������� ���� � ������ ������, �� �� ������ ������� ����� �����������! (������������ ������.) ��������, ��� ������ - ��� ������ ������ ������������, �� ������ �������� ������� ��������� �������� �����.

  ��������� � �����
  ��� �������� ������� ������� ����������, ������� � ���������� ������. ������� ������, ���������� ��������� ������� ���������, ������� ����� �������������� �� �����������.

  ���, ���� ����� ������ ���������� ����������� ����, ����� �������� ������ ��� ��������� ��������, ������-���������. ��
  ���� �������� � ������� ���������� ����� ������� ����� ������������� ���������������� ������� �������� � ������.

  ��������� ���� �� ������� ���� ��������

  � ����������� �� ������������ � ��������� ���������� � ������, ����� ������� �����������, �������� ��� ���� ���������-������. ����� ���������������� ����-��������� �������� � ���������� ������, ������ �� � ������� ������������ �����������, ������� ���������� �������.

  �����: ������ ����� ���������� ������ � ���������� � ������ � �������� ���������. 3-4 ������ � 1-2 �������� ������ ������ ��� ����������� ����������� � ��������������� ���������. � ���������� ^

  ������ 1. ��������� ����������

  � ��� ������� 3 �����������. �� ������ � ��� ������� ������� ��������, � ����� ���������� �������� � ��������� � �������� ��������. � ���������� ^

  ������ 2. ���������

  ������� (������, ���� ��� �������) ��������� ���� ���������� ������������ ����������. ��� ���������� ���������� � ����� ���� � �������� ������� �������: ����� ����, ����������� ����, �� ������� ������� ���� � �������� � ������� � ����� ��������.

  ������� � ������� ����������� � ������ ��������. ������ ��������� ������� �� ������� � ����� ��������. ������� ������ ���� ���. ��������� ���� � �����. ��� ��������� ����, �� ��� ������ ���������� ������� � �������.

  ���� ����� �� ����� ������� �������� � ������ � ������� ��� �����. ��� �� �����������. ������� �� ������ ������. ��������. ������� ������ ����� ���.

  � ����� ����� ������. �� ���� ��� ������ ������� - ������� ��������. ��� ����� ����������, �, �������, �������� ������. ���� ����� ���������� ������.

  ������� �� �����������. ������� �� ������. ����. ������� ������ ���� ���.

  ���� ���� �����, ������� ����, ������� ��������� ���. ���� � �����. �� ������ ����� ������-������������. ������ ������� � �������, �� �������� � ������� � �������� ������ �� ������ ������, ������ ����� �����. ���� ����� ���������� ������.

  ������ ������������. ������� �� ������. ��������, � ������� ������ ������ ���. � ����� ����� ������. �� ���� ��� ���������� ����, ������� ����� ��� ������� � �����.

  ��� �������� ���������� ���, �� ������� � ����� ���� ���� - ������. ���� ������������, ��, ��� ������, �������� �������. ��������.

  ������� ������ ������ ���. ������� ���������� ������, �������������� �������. ������� ��-�������� ����. ���� ���������� �����, ��� ����, �� ������� �� ��� ��������.

  ��������� ����� ���� � �����. ����� ������ �� ��������. � ������� �������������� �����-�������, ������������� ������ ������� �������� � ��� �� �������� ��������. � ����� ������, �� ������ ������� ����������� ������� � �������� ������, ��� �� ������������.

  ���� �������� ���� �������� � ������ ����������, ��������� � ����� ����. ������-������������ �� ������ ������ ��������. ������ ��� ������� ���������� ������.

  ������� ���������� ������������. �������� ������� �� ������, ������ - ���� ������. ��� ������ ������ ��� � �����������. ������� ��������� �������� ������������ � ������� ������ � ������� ���������.

  �� ����� �� ����������� ������� �� ��������!

  ������ ��� ����� ���

  ��� ����� ����, ������� ����� ���������� ���������, ����� ��������� �������� ����������, ������� ����������� �������� ���������� �� ������ ��, �� � ���� ��������������. ���������� ����������.

  ���-���� �� ������ ��������� ���� ����� � ����������, � ����������, ����������, �������� ����������. ����� ���������� �������, ����������� �������� �������, ������������ �������� ��������� ��� ���������. ����� ��������� ����� ������������� ������������, ������ � ������ � �����
  ���� � ���������. ���� �������� ����������� ���������:

  ��� �������� ����

  ���� ���������� ��������� �������� �������, ��� ���� ����� �������� ������ �������� ����, ������� ������� ����������� ���������������� � ����������� ������� ����������. ���������� ����������

  �� ���� �������� � ������ ������ ��� �������� ����� ������ ������� ���� �������� �������������� (����� �������, ���� ����� ������������ ���� ��������� ������ ���������), � ��� ���������. ���������� ������ ��������� ������� � �������� ���������� ����������� ���, ����������� ������ ����.

  �������� ��� �������� ���: ������ ����, ���������
  ������. ����������, ���������� ���������. ������� �� ��� ��������� ��������� ������, ������� �� ������� ���� ������ � �������� ����������.

  ��������� ���������� ����� ����� ��������� ������ � ��������������� ����� �� �������� ����������.

  ������� ��������

  ��� ����, ����� �� ���� �������� �������� ���������� ������� ��� ������, ��� � ��������� ���������, ����� � ������� ����� ������ �������������� ��������� ������ ���������, ����� � ������ ������� �������. ����� ������: ������� ������ ��������� ���������, ������� ����� �� ����� ��� ����������, ��������� �� ��������� � ��������������, �������� ������� ����� �������������� ������. ������� ��� �������� ��������� - �������� � ����������� ������� �����! ���������� �� ���� ������ ���������� �� ���� ��������:

  ������� ������

  ��������������� ������������. ��� ����� ��������� ���������� �������.

  ������ ������������ ��� ������� �� ��������� �������� �����, �������� �����, � ��� �������. �� ���� �� �� �������������� ����� ����������� ��� ������, ���������� ��������� ���������, ��� ������������� ������� ��������� � ������ ������� � ������.

  � ���� ����� ������ ������������� ������, �������� ���������� � ���������, �������� � ����� � ���������� ����� ���� ����� ������������ � �������� ��������� � ������. �������� ����� ���� ���� ������ - ������������ �������� � ��������� ��������� � ������ � ������������ � �������� �������.

  ����������� ����� � ������ ���������, ����� ������� ��� ��������, ������, ��������, ������, �������, ������� �������, ��������� �����, �� ������ ����� �������, ������� ��.�. ���� ���� �� ����������� � ������ ������ ��������������� ���� � ���������� � ��� ��� ��������� ������, ����� ������������ ������ ���������� � ������������ ��������� �����.


  Источник: http://po3drav.ru/s-dnem-rozhdenija/prikolnye-scenki-pozdravlenija-s-dnem-rozhdenija.html  Рекомендуем посмотреть ещё:


  Закрыть ... [X]

  Прикольные Сценки -Поздравления на Юбилей Мужчине (Марьяна Шелл) / Стихи. ру Стих современный для 4 класса

  Сценка смешного поздравления на юбилей мужчине Костюмированные поздравления по любому поводу, забавные номера и сценки
  Сценка смешного поздравления на юбилей мужчине Сценки. Прикольные сценки на день рождения, юбилей, веселые сценки на
  Сценка смешного поздравления на юбилей мужчине Мини сценки на день рождения, для мужчин и женщин, смешные конкурсы
  Сценка смешного поздравления на юбилей мужчине СЦЕНКИ, ШУТОЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ. ВКонтакте
  Сценка смешного поздравления на юбилей мужчине Сценки на юбилей - смешные и современные Cценки на юбилей мужчине
  Сценка смешного поздравления на юбилей мужчине Как устроить настоящий юбилей, или Сценки на юбилей мужчине
  Прикольные сценки поздравления с днем рождения мужчине Сценки на юбилей и день рождения Поздравления Смешные сценарии на юбилей мужчине 230 самых распространенных глаголов французского «ТВОЯ ДУША ». ПОТРЯСАЮЩЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ Э. АСАДОВА. Обсуждение на Жене Лучшие поздравления